Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

 

Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở do Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật TP. HCM đề xuất:

STT

Họ và tên

thành viên

được đề cử

Chức danh

trong Hội đồng

Ngày đề cử

Đơn vị công tác

1

GS. Đỗ Văn Đại

Thành viên

04/5/2023

Trường Đại học Luật TP. HCM

PGS.TS. Phan Huy Hồng   Thành viên 04/5/2023  Trường Đại học Luật TP. HCM 
PGS.TS. Trần Việt Dũng  Thành viên  04/5/2023  Trường Đại học Luật TP. HCM
 PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa  Thành viên  04/5/2023 Trường Đại học Luật TP. HCM 
 5  PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương  Thành viên 05/5/2023   Trường Đại học Luật TP. HCM
 6  PGS.TS. Trần Thăng Long  Thành viên  05/5/2023  Trường Đại học Luật TP. HCM
 7  PGS.TS. Lê Huỳnh Tấn Duy  Thành viên  05/5/2023  Trường Đại học Luật TP. HCM
 PGS.TS. Lê Vũ Nam Thành viên   05/5/2023

 Trường Đại học Kinh tế - Luật

 9  PGS.TS. Đỗ Minh Khôi  Thành viên  05/5/2023

 Trường Đại học Kinh tế - Luật


--%>
Top