Ban Giám hiệu

   

TS. LÊ TRƯỜNG SƠN

Phó Bí thư Đảng Ủy - Hiệu trưởng

 

Điện thoại: (028) 39400989 - 101

Email: ltson@hcmulaw.edu.vn

   
   
   

GS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI

Phó Hiệu trưởng

 

Điện thoại: (028) 39400989 -102

Email: dvdai@hcmulaw.edu.vn

   
   
 

 PGS. TS. TRẦN VIỆT DŨNG

Phó Hiệu trưởng

 

Điện thoại: (028) 39400989 -103

Email: tvdung@hcmulaw.edu.vn
   

 

 


--%>
Top