Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

TẠI TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2021


Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Luật TP. HCM năm 2021 đã tiến hành 02 kỳ họp xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 01 ứng viên đăng ký. Hội đồng đã thảo luận và đồng ý đưa ứng viên vào danh sách trình bày báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

ứng viên

Chức danh

đăng ký

Ngành,

chuyên ngành

Nơi làm việc

1

Đỗ Văn Đại

Giáo sư

Luật học

Trường Đại học Luật TP. HCM

Sau khi nghe ứng ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và Tổ đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh thẩm định, Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Luật TP. HCM năm 2021 thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2021 như sau:

TT

Họ và tên

ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành,

chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

Tỷ lệ

1

Đỗ Văn Đại

Giáo sư

Luật học

Trường Đại học Luật TP. HCM

9/9/9

100%

 

--%>
Top