Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Luật Kinh tế của NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang

Vào ngày 28/12/2023, tại phòng họp A.905, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Luật Kinh tế với chủ đề “Pháp luật về dịch vụ môi trường ở Việt Nam” của NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang.

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Luật Kinh tế với chủ đề “Pháp luật về dịch vụ môi trường ở Việt Nam” của NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang

Thành viên của Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ gồm: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước Pháp luật - Chủ tịch Hội đồng; TS. Võ Trung Tín, Trường Đại học Luật TP.HCM - Thư ký Hội đồng; PGS.TS. Phan Trung Hiền, Đại học Cần Thơ - Phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Phương, Đại học Luật Hà Nội - Phản biện 2; PGS.TS. Phan Huy Hồng, Đại học Luật TP.HCM - Phản biện 3; PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình, Đại học Luật TP.HCM - Ủy viên Hội đồng và PGS.TS. Doãn Hồng Nhung, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên Hội đồng.

Mở đầu buổi làm việc, TS. Võ Trung Tín – Thư ký Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường. Theo đó, Hội đồng thông qua các thủ tục của buổi bảo vệ luận án như xem xét lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu và quá trình thực hiện luận án của NCS Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang.

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước Pháp luật - Chủ tịch Hội đồng phát biểu mở đầu buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ

Trình bày luận án, NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang nhấn mạnh tầm quan trọng của dịch vụ môi trường trong công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở các nguyên tắc phát triển bền vững. Đồng thời, NCS tiến hành làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích các quy định pháp luật liên quan và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về dịch vụ môi trường, đặc biệt là các quy định điều chỉnh quan hệ giữa chủ thể cung ứng và chủ thể sử dụng dịch vụ.

NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, điểm mới nổi bật của luận án “Pháp luật về dịch vụ môi trường ở Việt Nam”

Sau phần trình bày của NCS, các Ủy viên phản biện tiến hành phản biện và trao đổi chi tiết về nội dung và hình thức của luận án. Các Ủy viên phản biện công nhận giá trị thực tiễn của luận án và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng cũng đưa ra ý kiến đóng góp, đặt câu nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn của NCS.

PGS.TS. Phan Trung Hiền, Đại học Cần Thơ - Phản biện 1 đưa ra nhận xét chi tiết về nội dung, hình thức của luận án

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM – Uỷ viên Hội đồng trao đổi chuyên sâu về nội dung nghiên cứu

PGS.TS. Phan Huy Hồng, Trường Đại học Luật TP.HCM – Phản biện 3 đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những điểm mới nổi bật của luận án

PGS.TS. Doãn Hồng Nhung, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên Hội đồng đưa ra ý kiến đóng góp, đặt câu nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn của NCS

NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

Buổi bảo vệ luận án đã kết thúc thành công tốt đẹp

Kết thúc phiên làm làm việc, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị - Chủ tịch Hội đồng đã công bố kết luận của Hội đồng đánh giá, cụ thể, Luận án của NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một luận án Tiến sĩ Luật học, khẳng định đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu và có chất lượng cao và thống nhất tán thành việc công nhận học vị Tiến sĩ Luật học cho NCS. Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang.

Nội dung: Thuỳ Vân

Hình ảnh: Hứa Thảo

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top