Thông báo về việc sinh viên hệ chính quy thực hiện khảo sát việc học online và thời gian trở lại trường học tập trung

1. Đối tượng tham gia cung cấp thông tin, khảo sát:

Toàn bộ sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 của Nhà trường.

2. Phương thức khảo sát:

Trong thời gian từ ngày 28/8 đến 05/9/2020, sinh viên truy cập vào đường link: https://forms.gle/f86Qm1Zx73S3d3SGA và tham gia trả lời chính xác các câu hỏi khảo sát theo mẫu, sau đó bấm “GỬI” để kết thúc.

Lưu ý: Tất cả sinh viên hệ chính quy của Nhà trường đều phải tham gia cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi khảo sát. Đây là điều kiện bắt buộc để sinh viên trở lại trường học tập tập trung sau khi kết thúc học online.

--%>

Top