Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội thảo quốc tế “Thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tại Việt Nam: Những thách thức trong lĩnh vực lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ”

https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/truong-dh-luat-tphcm-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-ve-fta-agY6dlF7R.htmlfbclid=IwAR18_7Uh9THxoxjm6_bE6txfvXHEz1mJxmbOWv-eCFi6dVkX8eaM6GG_NvI

https://www.sggp.org.vn/chuyen-gia-chi-ra-cac-thach-thuc-khi-thuc-thi-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-773306.html

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/thach-thuc-trong-thuc-thi-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi-tai-viet-nam-1491886810?fbclid=IwAR2l7mu0lgS2Bilr2UhCatm9xva7Kz4zajZC2iKCn3hF1azlD43FrM4cRXM

https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nhung-thach-thuc-trong-linh-vuc-lao-dong-moi-truong-va-so-huu-tri-tue-trong-viec-thuc-thi-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi-tai-viet-nam-100110.html

https://tvphapluat.vn/video/truong-dai-hoc-luat-tphcm-to-chuc-hoi-thao-phap-ly-ban-ve-thuc-thi-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi-tai-viet-nam-56041/

https://voh.com.vn/kinh-te/nhieu-thach-thuc-trong-viec-thuc-thi-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi-tai-viet-nam-417562.html

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/tp-ho-chi-minh-hoi-thao-hoi-nhap-quoc-te-va-nhung-thach-thuc-trong-linh-vuc-lao-dong-moi-truong-so-huu-tri-tue-5755385.html

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/tp-ho-chi-minh-hoi-thao-hoi-nhap-quoc-te-va-nhung-thach-thuc-trong-linh-vuc-lao-dong-moi-truong-so-huu-tri-tue-5755385.html

(Đang tiếp tục được cập nhật)

Tổng hợp bởi Ban Truyền thông Ulaw

--%>

Top