Kết luận của Hiệu trưởng về thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chinh quy

Thông tin tại cuộc họp giữa Lãnh đạo Nhà trường với lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc khoa về vấn đề tổ chức thi hết môn học kỳ 2 năm học 2020-2021 của sinh viên hệ chính quy. 1. Về phương thức thi: Nhà trường áp dụng phương thức thi online (vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận) tùy theo sự cân nhắc, quyết định của Khoa sao cho đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công bằng cho kỳ thi. 2. Trách nhiệm của các Khoa: chậm nhất 16h ngày 29/9/2021 Trưởng các Khoa phải gửi báo cáo chi tiết hình thức thi của từng môn trong từng Bộ môn của Khoa đối với các môn thi của học kỳ 2 năm học 2020-2021 về cho Phòng đào tạo và Trung tâm khảo thí (Thầy Lê Văn Hiển và Thầy Đào Quốc Hùng qua email). 3. Trách nhiệm phòng Đào tạo: Sau khi nhận được báo cáo chi tiết của các Khoa thì phòng đào tạo sắp xếp thời gian tổ chức thi, báo cáo Ban Giám hiệu và công khai đối với sinh viên, giảng viên. 4. Lưu ý đối với sinh viên: theo dõi thông báo chính thức của Nhà trường thông qua Phòng Đào tạo 5. Các vấn đề khác: Đối với hình thức thi trắc nghiệm thì các Khoa phải hoàn thành 100 câu hỏi cho mỗi môn thi chậm nhất là ngày 15/10/2021 (Nhà trường sẽ có hướng dẫn chi tiết về cách thức ra đề) về trung tâm khảo thí trực tiếp cho Thầy Đào Quốc Hùng. Đối với các lớp Chất lượng cao có số lượng sinh viên ít thì số lượng câu hỏi trắc nghiệm theo đề xuất của Trưởng Khoa. Nhà trường sẽ cung cấp phương tiện để các Khoa lưu trữ dữ liệu thi.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh kết luận về cuộc họp ngày 27/9/2021 giữa Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc khoa về vấn đề tổ chức thi hết môn học kỳ 2 năm học 2020-2021 của sinh viên hệ chính quy như sau:
1. Phương thức thi: Nhà trường áp dụng phương thức thi online (vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận) tùy theo sự cân nhắc, quyết định của các Khoa sao cho đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công bằng cho kỳ thi.
2. Trách nhiệm của các Khoa: Chậm nhất vào 16h00 ngày 29/9/2021, Trưởng các Khoa phải gửi báo cáo chi tiết hình thức thi của từng môn trong từng Bộ môn của Khoa đối với các môn thi của học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho Phòng Đào tạo và Trung tâm Khảo thí trực tiếp qua email Thầy Lê Văn Hiển và Thầy Đào Quốc Hùng.
3. Trách nhiệm Phòng Đào tạo: Sau khi nhận được báo cáo chi tiết của các Khoa, Phòng Đào tạo sắp xếp thời gian tổ chức thi, báo cáo Ban Giám hiệu và công khai đối với sinh viên, giảng viên.
4. Lưu ý đối với sinh viên: Theo dõi thông báo chính thức của Nhà trường thông qua Phòng Đào tạo.
5. Các vấn đề khác:
- Đối với hình thức thi trắc nghiệm, các Khoa phải hoàn thành 100 câu hỏi cho mỗi môn thi chậm nhất vàongày 15/10/2021(Nhà trường sẽ có hướng dẫn chi tiết về cách thức ra đề) về Trung tâm Khảo thí trực tiếp qua email cho Thầy Đào Quốc Hùng. Đối với các lớp Chất lượng cao có số lượng sinh viên ít, số lượng câu hỏi trắc nghiệm theo đề xuất của Trưởng Khoa.

- Nhà trường sẽ cung cấp phương tiện để các Khoa lưu trữ dữ liệu thi.

--%>

Top