Danh sách đề cử thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh trong HĐ Đơn vị công tác Ngày
đề cử
1 PGS.TS Trần Hoàng Hải 1962 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 5/5/2021
2 GS.TS Nguyễn Thị Mơ 1949 Thành viên Trường Đại học Ngoại thương 5/5/2021
3 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa 1970 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 5/5/2021
4 PGS.TS Trần Việt Dũng 1977 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 5/5/2021
5 PGS.TS Hà Thị Thanh Bình 1973 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 5/5/2021
6 PGS.TS Trần Thị Thùy Dương 1974 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 5/5/2021
7 PGS.TS Đỗ Minh Khôi 1969 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 5/5/2021
8 PGS.TS Trần Thăng Long 1973 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 5/5/2021
9 PGS.TS Phạm Duy Nghĩa 1965 Thành viên Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright 11/5/2021
10 PGS.TS Phan Huy Hồng 1965 Thành viên Trường Đại học Luật TP. HCM 11/5/2021

--%>

Top