Tài liệu ôn tập phần thi kiến thức về pháp luật viên chức và Nhà trường


Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Luật TP. HCM thông báo đến các ứng viên tài liệu ôn tập để chuẩn bị cho kỳ tuyển dụng viên chức sau đây:

1. Văn bản hợp nhất Luật Viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019;

2. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

3. Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học số 42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

4. Nghị quyết số 06/NQ-HĐTĐHL ngày 07/12/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP. HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật TP. HCM (Vui lòng xem chi tiết tại đây).

5. Nghị quyết số 41/NQ-HĐT ngày 29/04/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP. HCM về việc ban hành Đề án "Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Vui lòng xem chi tiết tại đây).

--%>
Top