Trường Đại học Luật TP. HCM có hai thành viên trong Hội đồng Giáo sư Ngành Luật học năm 2024

Theo Quyết định số 06/QĐ-HĐGSNN ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Luật TP. HCM vinh dự có GS. TS. Đỗ Văn Đại GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà là hai thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Ngành Luật học năm 2024.

Hai thành viên của Trường Đại học Luật TP. HCM tham tham gia Hội đồng Giáo sư Ngành Luật học năm 2024 là những chuyên gia pháp lý quen thuộc. Cụ thể:

1. GS. TS. Đỗ Văn Đại, sinh năm 1974, hiện là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM.

2021: Phong học hàm Giáo sư tại Việt Nam

11/2011: Phong học hàm Phó giáo sư tại Việt Nam

3/2005: Đỗ kỳ thi quốc gia Pháp về Maître de conférences (chức danh dưới chức danh Giáo sư đại học tại Pháp)

1/2004: Bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ 

2001-2003: Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp)

1999-2000: Học thạc sỹ về luật kinh doanh tại Aix-en-Provence (Cộng hòa Pháp)

1994-1999: Học cử nhân luật tại Aix-en-Provence, Đại học Aix-Marseille III, CH Pháp

1993-1994: Năm thứ nhất, Đại học luật Hà Nội

1992-1993: Thủ khoa đầu vào Trường đại học luật Hà Nội

GS. TS. Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Ulaw, thành viên Hội đồng Giáo sư Ngành Luật học năm 2024

2. GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà, sinh năm 1955, hiện là giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Luật TP. HCM

2006: Phong hàm Giáo sư

1996: Phong hàm Phó Giáo sư.

1986 – 1990: Tiến sĩ Luật học tại Đại học tổng hợp Humboldt Berlin CHDC Đức

1974 – 1978: Cử nhân Luật học tại Đại học tổng hợp Humboldt Berlin CHDC Đức.

GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa – Giảng viên cao cấp của Ulaw, thành viên Hội đồng Giáo sư Ngành Luật học năm 2024

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa đã nhiều lần tham gia Hội đồng giáo sư ngành luật như:  Ủy viên thư ký HĐGS ngành Luật học năm 1997; Ủy viên HĐGS ngành Luật học nhiệm kỳ 2009 - 2013 và 2014 – 2018; Ủy viên thư ký HĐGS ngành Luật học từ năm 2019 đến 2023 và Ủy viên HĐGS ngành Luật học năm 2024

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng và các thành viên của Hội đồng thực hiện theo các quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28-3-2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Một số nhiệm vụ cụ thể như: Thu nhận hồ sơ của ứng viên thuộc ngành được phân công đảm nhiệm do Hội đồng Giáo sư nhà nước chuyển giao; Thẩm định hồ sơ của ứng viên theo quy định; Xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên theo quy định; Triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo sư ngành đã được Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua; Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công việc của Hội đồng Giáo sư ngành, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước; Xét hủy bỏ công nhận chức danh hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các đối tượng theo quy định thuộc ngành, liên ngành được giao đảm nhiệm; Tư vấn và giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định luận án tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành của Hội đồng Giáo sư ngành khi có yêu cầu…

Là cơ sở trọng điểm về đào tạo cán bộ về pháp luật đất nước, Trường Đại học Luật TP. HCM có đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết, gắn bó với nghề, trách nhiệm cao trong công việc và với trường. Hiện nay, Nhà trường có nhiều chính sách để thu hút, giữ chân nhân tài như: Hỗ trợ giảng viên đi học tiến sĩ, đăng ký chức danh phó giáo sư và giáo sư; chăm sóc, đãi ngộ đội ngũ giảng viên có học vị cao, có chức danh phó giáo sư, giáo sư; thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, các nhà khoa học trẻ, những người có học hàm giáo sư, giáo sư bổ sung cho đội ngũ giảng viên; tăng cường năng lực công bố quốc tế cho giảng viên; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh…

Nội dung: Linh Linh

Hình ảnh: Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top