Tổng hợp các buổi livestream tư vấn phương pháp thi trực tuyến hiệu quả cho sinh viên

Căn cứ Thông báo số 620/TB-ĐHL ngày 27/9/2021 về Kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường về thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên hệ chính quy, theo đó Nhà trường áp dụng phương thức thi online (vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận) tùy theo sự cân nhắc, quyết định của các Khoa sao cho đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công bằng cho kỳ thi.

Từ ngày 18 – 22/10/2021 Nhà trường đã tổ chức chuỗi chương trình livestream tư vấn, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của sinh viên về những vấn đề liên quan đến thi trực tuyến.

Các chương trình như sau:

1- Số 01: https://www.youtube.com/watch?v=_FgTySZXB9Q&t=4201s

Khách mời 1 : ThS. Lê Văn Hiển, Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng đào tạo;

Khách mời 2: TS. Nguyễn Xuân Quang, Phó trưởng Khoa Luật Dân sự;

Khách mời 3: TS. Phạm Văn Võ, Phó trưởng Khoa Luật Thương mại;

Nội dung: Giải đáp và tư vấn phương pháp ôn tập và thi online các môn học thuộc thuộc Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Thương mại và giải đáp từ Phòng Đào tạo về các vấn đề học vụ.

 

2- Số 02: https://www.youtube.com/watch?v=a5iZEeIg3lg

Khách mời 1 : ThS. Lê Văn Hiển, Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng đào tạo;

Khách mời 2: TS. Phan Hoài Nam, Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế;

Khách mời 3: ThS. Phan Lê Chi, Bộ môn tiếng Anh tổng quát, Khoa Ngoại ngữ pháp lý;

Khách mời 4: ThS. Nguyễn Vũ Pha Phim, Bộ môn tiếng Nhật, Khoa Ngoại ngữ pháp lý;

Nội dung: Giải đáp và tư vấn phương pháp ôn tập và thi online các môn học thuộc thuộc Khoa Luật Quốc tế, Khoa Ngoại ngữ pháp lý và giải đáp từ Phòng Đào tạo về các vấn đề học vụ.

 

3- Số 03: https://www.youtube.com/watch?v=Y7LaVN-WrDk

Khách mời 1 : ThS. Lê Văn Hiển, Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng đào tạo;

Khách mời 2: TS. Phạm Thái, Phó trưởng Khoa Luật Hình sự;

Khách mời 3: PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy - Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản trị;

Khách mời 4: TS. Lương Công Nguyên - Giảng viên Khoa Quản trị;

Khách mời 5: ThS. Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính - Kế toán, Khoa Quản trị;

Khách mời 6: ThS. Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Bộ môn Quản trị Hành chính - Nhân sự, Khoa Quản trị.

Nội dung: Giải đáp và tư vấn phương pháp ôn tập và thi online các môn học thuộc thuộc Khoa Luật Hình sự, Khoa Quản trị và giải đáp từ Phòng Đào tạo về các vấn đề học vụ.

 

4- Số 04: https://www.youtube.com/watch?v=U_tGJ4vTprI

Khách mời 1: ThS. Lê Văn Hiển, đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng đào tạo;

Khách mời 2: ThS. Nguyễn Văn Trí, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Luật Hành chính - Nhà nước;

Khách mời 3: TS. Nguyễn Quốc Vinh, đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa học cơ bản;

Khách mời 4: ThS. Phạm Văn Dinh, Trưởng bộ môn Tâm lý Văn hóa Xã hội thuộc Khoa học cơ bản;

Khách mời 5: ThS. Phạm Thị Minh Hải, Phó trưởng bộ môn kỹ năng tư duy ngôn ngữ thuộc Khoa học cơ bản;

Nội dung: Giải đáp và tư vấn phương pháp ôn tập và thi online các môn học thuộc thuộc Khoa Luật Hành chính Nhà nước, Khoa Khoa học cơ bản và giải đáp từ Phòng Đào tạo về các vấn đề học vụ.

 

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top