Danh sách Phòng chức năng

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

2. PHÒNG ĐÀO TẠO

3. PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

4. PHÒNG QUẢN LÝ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

5. PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

6. PHÒNG TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ

7. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

8. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

9. PHÒNG THANH TRA

10. PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

11. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - CÔNG ĐOÀN

--%>

Top