Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững tiểu vùng sông Mekong”

1. Nhân Dân: https://nhandan.vn/phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-post813186.html

2. Thông Tấn Xã Việt Nam: https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hoi-thao-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-7418789.html

3. Sài Gòn Giải phóng: https://www.sggp.org.vn/phat-trien-ben-vung-tieu-vung-mekong-can-chia-se-trach-nhiem-trong-su-dung-nguon-nuoc-post743532.html

4. Trang thông tin điện tử Thành Ủy TP.HCM: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/ti%CC%80m-gia%CC%89i-pha%CC%81p-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-1491923483

5. Pháp Luật TP. HCM: https://plo.vn/hoi-thao-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-tim-giai-phap-cho-khu-vuc-giau-tai-nguyen-post794540.html

6. Giáo dục và Thời Đại: https://giaoducthoidai.vn/tim-giai-phap-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-me-kong-post686672.html

7. Sức khỏe 24H: https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-d207970.html

8. Môi trường và Đô thị: https://www.moitruongvadothi.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-a163899.html

9. Dân Việt: https://danviet.vn/ba-tu-khoa-quan-trong-de-phat-trien-ben-vung-tai-tieu-vung-song-me-kong-20240607122706919.htm

10. Tuổi Trẻ: https://tuoitre.vn/khac-biet-ve-chinh-sach-khai-thac-tai-nguyen-nuoc-song-mekong-la-thach-thuc-20240607184814864.htm

11. Truyền hình Quốc Hội: https://www.quochoitv.vn/phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-224933.htm

12. Tạp chí Khoa học và Phổ thông: https://khoahocphothong.vn/hoi-thao-quoc-te-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-254938.html

13. Tài Nguyên và Môi trường: https://baotainguyenmoitruong.vn/tim-giai-phap-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-375259.html

14. Pháp Luật Việt Nam: https://baophapluat.vn/can-giai-phap-can-bang-giua-phat-trien-kinh-te-va-bao-ve-moi-truong-tieu-vung-song-mekong-post515061.html

15. Đầu Tư: https://baodautu.vn/nhung-giai-phap-chu-dong-giup-chuyen-doi-sinh-ke-va-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-song-mekong-d217167.html

16. Reatimes (Tạp chí Bất động sản Việt Nam): https://reatimes.vn/can-nhanh-chong-van-dung-quy-dinh-moi-cua-luat-dat-dai-ve-su-dung-dat-nong-nghiep-202240608203248126.htm

17. HTV: https://www.youtube.com/watch?v=pyUdjaBIt6M

(Đang tiếp tục cập nhật)

--%>
Top