Công khai chất lượng đào tạo năm 2022-2023

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Luật TP.HCM xây dựng Báo cáo về việc thực hiện công tác công khai các nội dung theo yêu cầu của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT trong năm học 2022 - 2023 gồm các phần:

  1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo của Trường ĐH Luật TP.HCM năm học 2022 - 2023 (Biểu số 17: Hệ đào tạo SĐH, Hệ đào tạo cử nhân Ngành Luật, ngành Luật thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Ngôn ngữ Anh);
  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường ĐH Luật TP.HCM năm học 2022 - 2023 (Biểu số 18);
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường ĐH Luật TP.HCM năm học 2022 - 2023 (Biểu số 19);
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường ĐH Luật TP.HCM năm học 2022 - 2023 (Biểu số 20);
  5. Công khai tài chính Trường ĐH Luật TP.HCM năm học 2022 - 2023 (Biểu số 21),

Nội dung:

Phu luc cong khai CLDT 2022 - LPS.pdf

Đề cương môn học

--%>
Top