Công khai chất lượng đào tạo năm 2017-2018 (2018-2019 theo trật tự cũ)

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Luật TP.HCM báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường ĐH Luật Tp.HCM, năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 17).
  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường ĐH Luật Tp.HCM, năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 18).
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường ĐH Luật Tp.HCM, năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 19).
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường ĐH Luật Tp.HCM, năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 20).
  5. Công khai tài chính của Trường ĐH Luật Tp.HCM năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 21)

Xem chi tiết tại đây:

CV904.7.11.18.pdf

KH910.8.11.18-Cong khai 2018-19.pdf

và:

Cong khai thong tin cac mon hoc 17.18.rar

--%>
Top