Thông báo về việc tham gia tuyển chọn đề tài NCKH cấp Bộ năm 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM


Số: 812 /ĐHL-NCKH

Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài NCKH cấp Bộ năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018


Kính gửi:  Các Lãnh đạo đơn vị

              

Thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT, theo đó bắt đầu từ năm 2016, các đề tài NCKH cấp Bộ của Bộ GD&ĐT do CBGV của trường thực hiện sẽ được Nhà trường tiến hành tuyển chọn và thẩm định theo chỉ tiêu do Bộ đưa ra, sau đó Nhà trường báo cáo kết quả để Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Thực hiện công văn số 4330/BGDĐT-KHCNMT ngày 25/9/2018 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2019, Nhà trường thông báo đến các đơn vị các công việc liên quan như sau:

  • CBGV muốn đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2019 (thuộc danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2018 của Bộ GD&ĐT) cần xây dựng Phiếu thuyết minh đề tài (theo mẫu) và gửi về cho Phòng QL NCKH & HTQT (gồm 8 bản giấy có chữ ký và bản điện tử) trước ngày 16/10/2018.

  • Nhà trường không hạn chế số lượng thuyết minh đăng ký cho cùng 1 đề tài trong danh mục. Trong trường hợp có hơn 1 thuyết minh cho đề tài, Nhà trường sẽ lập và họp Hội đồng tuyển chọn để chọn ra thuyết minh có chất lượng tốt nhất (tính điểm từ cao xuống thấp) trước ngày 22/10/2018.

  • Nhà trường sẽ gửi thuyết minh đề tài đã qua tuyển chọn đến Bộ GD&ĐT để thẩm định và phê duyệt trước ngày 26/10/2018.

Nay Phòng QL NCKH & HTQT kính chuyển Danh mục đã được duyệt đến các đơn vị, và đề nghị Lãnh đạo đơn vị phổ biến thông tin này đến cán bộ, giảng viên trực thuộc.

Lưu ý: Thuyết minh đăng ký tham gia tuyển chọn phải có tên, mục tiêu và sản phẩm chính xác như trong Danh mục đề tài đã nêu ra. Các phần nội dung khác do nhóm đề tài quyết định.

Trên đây là nội dung quan trọng liên quan đến đề tài NCKH cấp Bộ của trường trong năm 2019, đề nghị các Lãnh đạo đơn vị triển khai, đôn đốc cán bộ giảng viên thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.    

Trân trọng.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, NCKH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT


(đã ký và đóng dấu)
TS Lê Thị Thúy Hương

Chi tiết tại đây
   

Top