Thông báo V/v công bố kết quả và danh sách sinh viên khóa 38 (QTL), khóa 39, 40, 41 và 42 được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


Số: 727/TB-ĐHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả và danh sách sinh viên khóa 38 (QTL), khóa 39, 40, 41 và 42

được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018


Căn cứ Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Hội đồng xét Học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, nay Phòng CTSV thông báo kết quả và danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

  1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng (có danh sách kèm theo):

  • Khoá 38 (QTL):

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 18 tín chỉ;

+ Đạt kết quả điểm học tập từ 3.27 trở lên và điểm rèn luyện đạt tốt trở lên;

(danh sách có 07 sinh viên)

  • Khoá 39:

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 14 tín chỉ;

+ Điểm học tập từ 3.31 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên;

(danh sách có 97 sinh viên)

  • Khóa 40: Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 16 tín chỉ. Trong đó:  

+ Điểm học tập từ 3.26 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (danh sách có 91 sinh viên);

  • Khóa 41: Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 16 tín chỉ. Trong đó:  

+ Điểm học tập từ 3.2 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (danh sách có 94 sinh viên);

  • Khóa 42: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 09 tín chỉ. Trong đó:  

+ Điểm học tập từ 3.25 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (danh sách có 106 sinh viên);

  1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trong thời gian từ ngày 04/6 đến 15/06/2018 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật), sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) trong giờ hành chính để được giải quyết (đơn do sinh viên tự viết tay, đánh máy hoặc liên hệ Phòng CTSV – A103 để nhận mẫu đơn).

Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp nộp đơn khiếu nại sau thời gian nêu trên.

  1. Thời gian nhận học bổng:

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận học bổng (đối với sinh viên không có khiếu nại) sau ngày 15/06/2018.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV (chuyên viên phụ trách Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, ntbdai@hcmulaw.edu.vn) để dược giải quyết./.  

Danh sách chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1grpmMqV2XIoRYfUj-rT4JBoaOeVL_jti/view


Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá QTL 38, 39. 40, 41, 42;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(()(đã ký)


Nguyễn Mạnh Hùng   

Top