Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn TP.HCM với Chủ đề: “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất – an toàn phòng chống dịch”

--%>

Top