Thông báo V/v tổ chức lớp ôn tập thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 11B (đợt 2 năm 2018)

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số: 872/TB-ĐT                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn tập thi tuyển sinh đại học

văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 11B (đợt 2 năm 2018)

1. Các Lớp ôn tập thi tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 11B (Khóa học 2018-2021)

- Số tiết ôn tập: 28 tiết/ môn.

- Địa điểm ôn tập: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Thời gian ôn tập: 7 buổi/ tuần/ môn. Các buổi ôn tập của mỗi môn như sau:

       + Buổi tối thứ 2, 3, 4, 5, 6: mỗi buổi học 4 tiết, bắt đầu lúc 17g45’.

       + Buổi sáng và chiều thứ 7: mỗi buổi học 4 tiết, buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30’.

- Giảng đường ôn tập:

Stt

Lớp

Từ số hồ sơ

Giảng

Thời gian ôn tập

 

 

đến số hồ sơ

đường

Từ 12/11/2018 đến 17/11/2018

Từ 19/11/2018 đến 24/11/2018

1.

A

001 đến hết

C.107

Luật Hiến pháp

Đại cương văn hóa Việt Nam

 

2. Một số thông tin liên quan đến thi tuyển sinh và công bố điểm thi tuyển sinh

- Thời gian thi tuyển sinh: cả ngày 02/12/2018 (chủ nhật), trong đó:

+ Buổi sáng: làm thủ tục dự thi, phổ biến Quy chế thi và tổ chức thi môn Đại cương văn hóa Việt Nam;

+ Buổi chiều: thi môn Luật Hiến pháp.

- Địa điểm thi tuyển sinh: tại số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Công bố điểm thi tuyển sinh: dự kiến ngày 07/12/2018 (xem tại mục Kết quả tuyển sinh)

- Khai giảng khóa học: dự kiến giữa tháng 12/2018.


- Thông tin chi tiết, xem tại website: http://www.hcmulaw.edu.vn, chọn tuyển sinh       Hệ chính quy - văn bằng 2./.

3. Điều chỉnh giảng đường học và thi của một số lớp vừa làm vừa học, văn bằng 2:

Stt

Lớp

Môn thi/ học

Thời gian thi/học

GĐ bố trí lại

1.

K21NTT - VLVH

Tội phạm học

Tối 12/11, 14/11/2018

C.204

2.

K10B-VB2 hệ CQ

Luật Hình sự phần chung

Tối 13/11, 15/11, 22/11/2018

C.204

3.

K11A-VB2 hệ CQ

Luật Hiến pháp (lần 1)

Thi ca 3, ngày 17/11/18

B.303+B.304+C.303

 

Nơi nhận:                                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

- Khoa Luật HS; Phòng Qlý hệ VLVH; TTKT;                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Lưu: Văn thư, Đào tạo.

   

Top