Thông báo V/v tham dự hội thảo quốc tế “Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự”


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 


THÔNG BÁO

Về việc tham dự hội thảo quốc tế “Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự”

Tháng 6/2018, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo quốc tế “Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự”.

Thời gian: từ 7:30, thứ Năm, ngày 07 tháng 6 năm 2018 (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường A1002, Trường ĐH Luật Tp. HCM, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Nhà trường thông báo đến sinh viên các Chất lượng cao, sinh viên các hệ đào tạo của trường để biết và tham dự Hội thảo. Sinh viên muốn tham gia cần gửi đăng ký tham dự đến Phòng QL NCKH & HTQT trước 9h ngày 06/6/2018, qua email: tthong@hcmulaw.edu.vn.

Trân trọng!


Nơi nhận:

- Các lớp CLC;

- Các lớp CQ, KCQ khác;

- Lưu: VT, ĐT, TTĐTCLC.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QL ĐTCLC & ĐTQT


(đã ký và đóng dấu)


Huỳnh Thị Thu Trang

 

   

Top