Thông báo V/v điều chỉnh kết quả và danh sách sinh viên khóa 38 (QTL), khóa 39, 40, 41 và 42 được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


Số: 448/TB-ĐHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh kết quả và danh sách sinh viên được nhận học bổng

khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018Trong quá trình thực hiện công tác xét cấp học bổng, vì lý do hệ thống phần mềm đã xảy ra lỗi (lỗi cấu hình điều kiện các môn học ngoại khóa, giáo dục thể chất và tin học) và việc thống kê số tín chỉ tối thiểu có sai sót nên danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 được cập nhật không chính xác. Trên cơ sở rà soát và khắc phục lỗi hệ thống phần mềm, Phòng CTSV thông báo về việc điều chỉnh kết quả và danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:


 1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng (có danh sách kèm theo):

 • Khoá 38 (QTL): Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 18 tín chỉ. Trong đó:

+ Đạt kết quả điểm học tập từ 3.27 trở lên và điểm rèn luyện đạt tốt trở lên;

(danh sách có 07 sinh viên)

 • Khoá 39: Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 12 tín chỉ. Trong đó:

+ Sinh viên xếp loại giỏi: có điểm học tập từ 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (danh sách có 84 sinh viên đạt học bổng loại giỏi);

+ Sinh viên xếp loại khá: có điểm học tập từ 3.52 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá (danh sách có 05 sinh viên đạt học bổng loại khá).

 • Khóa 40: Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 16 tín chỉ. Trong đó:  

+ Sinh viên xếp loại giỏi: có điểm học tập từ 3.21 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (danh sách có 32 sinh viên đạt học bổng loại giỏi, 01 sinh viên đạt học bổng loại xuất sắc);

+ Sinh viên xếp loại khá: có điểm học tập từ 3.26 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá (danh sách có 68 sinh viên đạt học bổng loại khá)

 • Khóa 41: Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 16 tín chỉ. Trong đó:  

+ Sinh viên xếp loại giỏi: có điểm học tập từ 3.23 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (danh sách có 19 sinh viên đạt học bổng loại giỏi)

+ Sinh viên xếp loại khá: có điểm học tập từ 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá (danh sách có 77 sinh viên đạt học bổng loại khá)

 • Khóa 42: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 10 tín chỉ. Trong đó:  

+ Sinh viên xếp loại giỏi: có điểm học tập từ 3.2 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (danh sách có 56 sinh viên đạt học bổng loại giỏi);

+ Sinh viên xếp loại khá: có điểm học tập từ 3.27 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá (danh sách có 46 sinh viên đạt học bổng loại giỏi).

Lưu ý: Đối với sinh viên có học phần được miễn sẽ không thuộc các trường hợp được xét cấp học bổng

 1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trong thời gian từ ngày 12/6 đến 20/06/2018 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật), sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) trong giờ hành chính hoặc gửi email về địa chỉ ntbdai@hcmulaw.edu.vn để được giải quyết (đơn do sinh viên tự viết tay, đánh máy hoặc liên hệ Phòng CTSV – A103 để nhận mẫu đơn).

Lưu ý:

 • Sinh viên nộp bảng điểm học tập (bản giấy hoặc file) kèm theo đơn khiếu nại kết quả học bổng;

 • Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp nộp đơn khiếu nại sau thời gian nêu trên.

 • Đối với các trường hợp đã nộp đơn khiếu nại, Nhà trường sẽ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại sau ngày 20/6/2018.

 1. Thời gian, địa điểm nhận học bổng:

 • Đợt 1: từ ngày 02 – 06/7/2018;  

 • Đợt 2: từ ngày 14 – 31/8/2018;

 • Địa điểm: phòng Thủ quỹ - B104 (cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4).

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ liên hệ nhận học bổng trong giờ hành chính;

 • Sinh viên phải xem trước số thứ tự của mình trong danh sách để thuận tiện cho việc nhận tiền;

 • Phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác khi nhận tiền;

 • Các trường hợp nhận sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết. Đối với các trường hợp khiếu nại kết quả học bổng, Nhà trường sẽ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại sau ngày 20/6/2018.


Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV (chuyên viên phụ trách Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, ntbdai@hcmulaw.edu.vn) để dược giải quyết./.  

 Link danh sách: https://drive.google.com/file/d/0Bx9QHW7J541sNzBBQmUybWtBd2lsNEduVjJxZmpEeGtrNERZ/view?usp=sharing


Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá QTL 38, 39. 40, 41, 42;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(()

(đã ký)Nguyễn Mạnh Hùng   

Top