Thông báo V/v đăng ký tham gia sơ tuyển đề tài thuộc Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 2 năm 2018

Thể lệ chương trình và thông tin chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19E0G2yrFL-ZQcFeN_vYcnKWTqJPw8Juf

   

Top