Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn Trường

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 294 /CĐ - ĐHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn

nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Căn cứ tình hình thực tế trong tháng 10 và 11/2017, Nhà trường tập trung cho công tác tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội nghị Công chức, viên chức và Người lao động cũng như các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11…

Trên cơ sở chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn thông báo đến các Tổ Công đoàn, các đại biểu được các Tổ bầu chọn về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Từ 07h30 đến 12h00, ngày 22/12/2017 (Thứ sáu) - Tại Hội trường A1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

2. Tổ Công đoàn xác định lại danh sách đại biểu tham dự Đại hội. Trường hợp có thay đổi đại biểu, Tổ Công đoàn tiến hành họp bầu đại biểu thay thế và gửi danh sách về Công đoàn trường kèm theo đơn nêu lý do không thể tham dự Đại hội của đại biểu bị thay thế.

3. Tổ trưởng Công đoàn triển khai đến các đại biểu và công đoàn viên tiếp tục tham gia góp ý các nội dung của Dự thảo văn kiện Đại hội.

4. Thời gian gửi hồ sơ thay đổi đại biểu (kèm theo biên bản và giấy tờ khác), các góp ý dự thảo văn kiện vui lòng trước ngày 01/12/2017 thông qua emai: cd@hcmulaw.edu.vn hoặc trực tiếp cho cô Đỗ Thị Lệ Hằng.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Tổ công đoàn (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

 Phan Văn Tuyến

 

   

Top