Thông báo Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (về cuộc họp ngày 24/5/2018)

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top