Thông báo điều chỉnh kế hoạch, giảng đường giảng dạy và học tập của một số lớp hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học, từ ngày 05/10/2018 đến 28/10/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Số: 814 /TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh kế hoạch, giảng đường giảng dạy và học tập của một số lớp

hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học, từ ngày 05/10/2018 đến 28/10/2018

 

 


Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo tới cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên một số lớp thuộc hệ Chính quy và Vừa làm vừa học có lịch giảng, lịch học từ ngày 05/10/2018 đến 28/10/2018 biết thông tin điều chỉnh kế hoạch, giảng đường giảng dạy, học tập như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch, giảng đường giảng dạy, học tập của các lớp

1.1. Các lớp hệ Chính quy (văn bằng 1): Tất cả các lớp có lịch học ngày 09/10 (thứ 3) sẽ được nghỉ và được bố trí học bù như sau: Có file phụ lục điều chỉnh lịch kèm theo.

1.2. Các lớp hệ Chính quy (văn bằng 2):

a) Lớp 9B: Học môn Luật Sở hữu trí tuệ vào tối thứ 7 (ngày 06/10) tại giảng đường C.203 được chuyển lên học tại giảng đường C.303.

b) Lớp 10B:

- Học môn Luật Cạnh tranh, học vào các tối thứ 3 (09/10), thứ 5 (11/10) và thứ 3 (ngày 16/10) tại giảng đường C.107 được chuyển lên học tại giảng đường C.204;

- Học môn Luật Đất đai, học vào tối thứ 5 (18/10) và  tối thứ 3 (23/10) tại giảng đường C.107 được chuyển lên học tại giảng đường C.204.

1.3. Các lớp hệ Vừa học vừa làm (văn bằng 1 và văn bằng 2):

a) Lớp Công an K10: Học môn Xây dựng văn bản pháp luật vào cả thứ 7 (ngày 06/10) tại giảng đường C.204 được chuyển xuống học tại giảng đường B.105.

b) Lớp Công an K14B: Học môn Lý luận về Nhà nước và Pháp luật vào cả thứ 7 (ngày 06/10) tại giảng đường C.203 được chuyển lên học tại giảng đường B.403.

c) Lớp K20: Học môn Tư pháp quốc tế (phần riêng) vào tối thứ 6 (ngày 05/10/2018) và sáng chủ nhật (ngày 07/10) tại giảng đường C.203 được chuyển lên học tại giảng đường B.403.

d) Lớp K21:

- Học môn Tâm lý học tư pháp, học vào các tối thứ 2-4-6 từ ngày 08/10 đến 17/10 tại giảng đường C.107 được chuyển lên học tại giảng đường C.204; học vào sáng chủ nhật (14/10) tại giảng đường C.107 được chuyển lên học tại giảng đường B.305.

- Học môn Quản trị hành chính văn phòng, học vào các tối thứ 2-4-6 từ ngày 19/10 đến 26/10 tại giảng đường C.107 được chuyển lên học tại giảng đường C.204; học vào sáng chủ nhật ngày 21/10 và ngày 28/10 tại giảng đường C.107 được chuyển lên học tại giảng đường B.305.

2. Điều chỉnh giảng đường thi, coi thi

Stt

Lớp

Tên học phần

Ca

Thời gian học

Giảng đường

Giờ thi

Ngày

Mới

1.

9B-VB2CQ

Luật Môi trường (lần 1)

4

15g15

17g15

13/10

C.107

+

C.207

C.206

+

C.207

2.

9B-VB2CQ

Luật Sở hữu trí tuệ (lần 1)

4

15g15

17g15

27/10

C.107

+

C.207

C.206

+

C.207

3.

10B-VB2CQ

Luật Hợp đồng (lần 1)

3

13g00

15g00

20/10

C.107

+

C.303

B.305

+

C.303

4.

6F-VLVH

Xây dựng VBPL (ca 4)

4

15g15

17g15

06/10

C.204

+

C.205

C.205

+

C.206

5.

9F-VLVH

Lý luận về Pháp luật (lần 1)

1

07g00

09g00

13/10

C.107

C.301

6.

9F-VLVH

Luật Hiến pháp HP1 (lần 1)

1

07g00

09g00

20/10

C.107

C.301

7.

18A-VLVH

Luật TMQT (lần 1)

1

07g00

09g00

20/10

C.204

+

C.205

C.205

+

C.301

8.

K20-VLVH

Pháp luật về TTTM (lần 1)

2

09g15

11g15

06/10

C.204

+

C.205

C.205

+

C.206

Phòng Đào tạo thông báo để giảng viên và sinh viên các lớp biết và thực hiện./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 


   

Top