Thông tin về Hội thảo "Cơ sở xây dựng Luật Thuế tài sản ở Việt Nam"


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  20 tháng 05 năm 2018


THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO

“CƠ SỞ XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TÀI SẢN Ở VIỆT NAM”

----------------------

1. Tên hội thảo: Cơ sở xây dựng Luật thuế tài sản ở Việt Nam

2. Mục đích tổ chức hội thảo:

Ngày 13/04/2018, Bộ Tài chính đã chính thức công bố Dự án Luật thuế tài sản. Theo Bộ Tài chính, Dự án Luật thuế tài sản được xây dựng trên các cơ sở pháp lý sau: Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Quyết Định 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020; Quyết Định 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thù tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; và Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016 – 2020, trong đó nêu rõ yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất. Hiện tại, Dự án Luật thuế tài sản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính và được gửi văn bản xin ý kiến mọi tổ chức, cá nhân để hoàn thiện.

Nội dung dự thảo đã tạo ra sự quan tâm của dư luận đối với đối tượng chịu thuế tài sản, đặc biệt là đối với nhà ở. Cũng theo đó, dự kiến, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật thuế tài sản có hiệu lực thi hành. Điều này làm “bùng nổ” các ý kiến và quan điểm khác nhau về tính phù hợp của thuế tài sản, về tác động của thuế tài sản đối với nền kinh tế, với thị trường bất động sản, với cuộc sống của người dân... Nhiều câu hỏi mang tính thời sự đã được đặt ra về thời điểm thích hợp để xây dựng và ban hành Luật thuế tài sản, nếu có thì như thế nào là phù hợp để vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm nguyên tắc công bằng của thuế, hạn chế những tác động tiêu cực của thuế tài sản đối với người dân, đối với thị trường bất động sản,…

Với mong muốn đánh giá khả năng ban hành, dự báo khả năng tác động, tập hợp những kiến giải liên quan đến việc xác định cơ sở xây dựng Luật thuế tài sản, Chi hội Luật gia trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp với Tổ bộ môn Luật Thuế - Tài chính - Ngân hàng thuộc Khoa Luật Thương mại, Đại học Luật TP.HCM tổ chức hội thảo: “Cơ sở xây dựng Luật thuế tài sản ở Việt Nam”.

Hội thảo hướng đến các mục tiêu cụ thể sau đây:

Một là thảo luận về sự cần thiết, tính phù hợp của việc xây dựng và ban hành Luật thuế tài sản trong điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay.

Hai là thảo luận về các nội dung pháp lý cơ bản của Luật thuế tài sản.

Ba là tập hợp các luận cứ khoa học phục vụ việc tham gia ý kiến, góp ý các vấn đề pháp lý cho việc xây dựng nội dung của Luật thuế tài sản.

Bốn là tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài trường, các cán bộ đến từ các cơ quan quản lý thuế, các đơn vị và doanh nghiệp sẽ chịu sự tác động trực tiếp của thuế tài sản cùng trao đổi, kết nối các quan điểm khoa học và thực tiễn về việc xây dựng và thực thi thuế tài sản.

3. Nội dung của hội thảo:

Nhằm đạt được các mục tiêu mà hội thảo “Cơ sở xây dựng Luật thuế tài sản ở Việt Nam” đề ra, nội dung của hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề sau đây:

Chủ đề 1: Đánh giá bối cảnh xây dựng Luật thuế tài sản và dự báo các tác động của Luật thuế tài sản trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam.

Chủ đề 2: Pháp luật thuế tài sản của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chủ đề 3: Xây dựng nội dung pháp lý của Luật thuế tài sản.

4. Thành phần tham dự:

- Các nhà khoa học ngoài trường là các chuyên gia luật, kinh tế đến từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu;

- Đại diện cơ quan thuế, cán bộ quản lý, cán bộ làm thực tiễn liên quan đến vấn đề thuế tài sản;

- Đại diện một số công ty luật, công ty bất động sản; và

- Giảng viên của các khoa, nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật kinh tế, học viên cao học chuyên ngành Luật Kinh tế, chuyên viên các phòng/ban, sinh viên có quan tâm đến thuế tài sản.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

- Thời gian: 01 buổi, vào sáng ngày 06/06/2018.

- Địa điểm: Hội trường A.905, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.


   

Top