Biểu mẫu hướng dẫn công tác bầu cử tại đại hội chi bộ

1. Mẫu Đề án nhân sự: De an nhan su Chi uy - mau NK 2020 - 2022.doc

2. Hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội: 0.Huong dan cong tac bau cu tai DH chi bo NK 2020 -2022.doc

3. Mẫu trích ngang ứng cử viên: 5.Trich ngang Ung cu vien-Mau.doc

4. Biểu mẫu bầu Chi ủy

4.1- Mẫu Biên bản kiểm phiếu: 1.Bien ban bau Chi uy - Mau.doc

4.2- Mẫu phiếu bầu:1a.Phieu bau Chi uy- Mau.doc

5. Biểu mẫu bầu chức danh Bí thư chi bộ:

5.1- Mẫu Biên bản kiểm phiếu: 2.Bien ban bau CU chuc danh Bi thu chi bo - Mau.doc

5.2- Mẫu phiếu bầu có số dư: 2a.Phieu bau chuc danh Bi thu - Mau (co so du).doc

5.3- Mẫu phiếu bầu không có số dư: 2b.Phieu bau chuc danh Bi thu - Mau ( khog co so du).doc

6. Biểu mẫu bầu chức danh Phó Bí thư chi bộ:

6.1- Mẫu Biên bản kiểm phiếu: 3.Bien ban bau cu chuc danh Pho Bi thu chi bo - Mau.doc

6.2- Mẫu phiếu bầu có số dư: 3a.Phieu bau chuc danh Pho Bi thu - Mau (co so du).doc

6.3- Mẫu phiếu bầu không có số dư: 3b.Phieu bau chuc danh Pho Bi thu - Mau ( khog co so du).doc

7. Biểu mẫu bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường

7.1- Mẫu biên bản kiểm phiếu: 4.Bien ban kiem phieu bau Dai bieu du DH Dang bo Truong - Mau.doc

7.2- Mẫu phiếu bầu đại biểu: 4a.Phieu bau Dai bieu du Dai hoi Dang bo - mau.doc

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

--%>

Top