Thông tin công khai tổng hợp 2013 - 2014

TỔNG HỢP

MỘT SỐ THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

Năm học 2013-2014

(Kèm theo công văn số: 2067 /BC - ĐHL ngày29 tháng 11 năm 2013

của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM)

-            Hình thức công khai:Công khai trên trang thông tin điện tử của trường ĐH Luật TP.HCM.

-            Địa chỉ website: http://www.ulhcm.edu.vn; http://www.hcmulaw.edu.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

4


2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

4


3

Diện tích đất của trường

ha

0,72


4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

26.600


4.1

Diện tích phòng học các loại

-

22.200


4.2

Diện tích thư viện

-

4.400


4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

-


4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

-


5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

-


6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

221


6.1

Giáo sư

-

01


6.2

Phó giáo sư

-

09


6.3

TSKH, tiến sỹ

-

50


6.4

Thạc sỹ

-

141


6.5

Cử nhân

-

21


7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

9.784


7.1

Nghiên cứu sinh

-

65


7.2

Học viên cao học

-

1054


7.3

Đại học

-

8665


7.4

Cao đẳng

-

0


7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

0


8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

90,49%


9

Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014:

Tr. đồng/năm

 


9.1

Tiến sỹ

-

18.187


9.2

Thạc sỹ

-

10,912


9.3

Đại học

-

4,850


9.4

Cao đẳng

-

-


10

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

139.048


10.1

Từ ngân sách

-

30,926


10.2

Từ học phí, lệ phí

-

96,586


10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

-


10.4

Từ nguồn khác

-

11,536


 

                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2013

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký và đóng dấu)

                                                                                                

 

                                                                                       MAI HỒNG QUỲ


Top